วรรณคดีไทยกับบริบททางสังคม

ขอบคุณที่มา อ.พรรณราย ชาญหิรัญ. ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ. ku-iged.psd.ku.ac.th/032/54-2/01999032-3.ppt

 

Advertisements

อุปกรณ์การประพันธ์

ศรีธนญชัย

คำเป็น คำตาย

คำเป็น หมายถึง คำหรือพยางค์ในภาษาไทยที่ออกเสียงได้สะดวก ซึ่งมีลักษณะข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้

  1. คำหรือพยางค์ที่ประสมด้วยสระเสียงยาวในแม่ ก กา เช่น มา นี มี ตา มา ดู ปู ฯลฯ
  2. คำหรือพยางค์ที่มีตัวสะกดในแม่ กง กน กม เกย เกอว เช่น กลาง คืน ลืม เลย เชียว ฯลฯ
  3. คำหรือพยางค์ที่ประสมด้วยสระ อำ ใอ ไอ เอา เช่น ทำ ใจ ไป เอา ฯลฯ

คำตาย หมายถึง คำหรือพยางค์ในภาษาไทยที่ออกเสียงไม่สะดวก ซึ่งมีลักษณะข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้               

  1. คำหรือพยางค์ที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่ ก กา (ยกเว้น อำ ใอ ไอ เอา)
  • สุ จิ ปุ ลิ ฯลฯ
  1. คำหรือพยางค์ที่มีตัวสะกดในแม่ กก กด กบ
  • ยก ทัพ ตัด บท ฯลฯ                                                                                                                                               

                                                                                                    วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

 

Hello world!

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!

%d bloggers like this: